wycieczka wirtualna

Regionalny Program Stypendialny

Powiększ
Uwaga uczniowie ! Ruszyła kolejna edycja Regionalnego Program Stypendialnego.

Wsparcie stypendialne skierowane jest  do uczniów, ze szkół z terenu Województwa Małopolskiego, ze średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż: 4,50 oraz średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Dodatkowe punkty można uzyskać w przypadku, gdy uczeń: 

  1. W  okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości  (*wykaz konkursów i olimpiad w wskazane w wykazie lub przeprowadzone  w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji ).
  2. W okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, był uczestnikiem niestandardowych form kształcenia świadczących o uzdolnieniach ( indywidualny program lub tok nauki, uczestnictwo w zajęciach przewidzianych tokiem studiów)
  3. Zamieszkuje na obszarze wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców
  4. Rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, rodzicom lub opiekunom ucznia ustalono prawo do zasiłku rodzinnego
  5. Jest członkiem rodziny wielodzietnej (posiadających min. 3 dzieci)
  6. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych- 600 zł brutto. 

Wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, który otrzymała stypendium będzie prowadzone przez weryfikację sprawozdań z realizacji jej Indywidualnego Planu Rozwoju. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-20172018

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 będzie można składać w terminie od 27 września do 26 października 2017.

 

Szczegółowych informacji udziela także Pani pedagog Dorota Żelasko. 

Odsłon (358)
2017-09-29 13:31:07
« powrót