wycieczka wirtualna

Projekty zakończone

SZLAKIEM ZMIAN - PROGRAM KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH KADR BRANŻY BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNEJ W POWIECIE BOCHEŃSKIM I LIMANOWSKIM

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości ofert edukacyjnej oraz podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów kształcących się w ramach branży budowlano - architektonicznej w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej.

Projekt realizowany był od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach zajęć odbyły się:

 • warsztaty wakacyjne podczas których zwiedzono m.in Gdańsk, Elbląg, Malbork, Szymbark, Gniew
 • wycieczki branżowe do Katowic, Inwałdu, Zakopanego, Sanoka
 • ćwiczenia praktyczne na poligonie budowlanym w Łapanowie
 • konkursy wiedzy budowlanej
 • konkursy fotograficzne
 • próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Podejmowane działania pozwoliły uczniom uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, kosztorysowania, konstrukcji budowlanych.
Ponadto poszerzyć i rozwinąć zainteresowania, zwiedzić oraz poznać ciekawe miejsca pod względem budowlanym, architektonicznym.

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce w następujących branżach zawodowych: mechaniczno - mechatronicznej, budowlanej, informatyczno - elektronicznej, turystyczno - gastronomicznej, rolno - przetwórczej, społecznego - medycznej oraz usługowej do grudnia 2014 r.

Wizyty zawodoznawcze:

 • do Warszawy w dniach 28 i 29 listopada 2011r.
  • uczniowie klasy IV H TE odbyli zajęcia programowe w Narodowym Banku Polskim. Zapoznali się ze strukturą organizacyjną NBP, jego celami i rolą w polskim systemie bankowym. W bibliotece NBP zapoznali się z korzystaniem ze zbiorów największej biblioteki ekonomicznej w Polsce. Odbyli też ćwiczenia na automatach liczących banknoty i monety. Poznali techniki badania autentyczności banknotów, obejrzeli wystawę numizmatów związanych z Janem Pawłem II, przyswoili elementy wiedzy z zakresu przygotowania nowej emisji.
  • odbyli również zajęcia  w Ministerstwie Finansów podczas których uczestniczyli w prezentacji na temat zadań poszczególnych pionów ministerstwa w wykonaniu pracowników Biura Dyrektora Generalnego, zapoznali się z zadaniami służby celnej oraz zasadami rekrutacji kandydatów do służby, odbyli spotkanie z Rzecznikiem Prasowym Ministerstwa
  • odbyli też zajęcia w Szkole Głównej Handlowej. Tam zapoznali się z zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki SGH, kryteriami naboru  i kierunkami kształcenia w jednej z najbardziej renomowanych szkół wyższych w Polsce.
 • do PGE oddział w Solinie w dniu 6 grudnia 2011r. uczniowie klasy IV T1 TB zapoznali się z:
  • historią, budową oraz stanem obecnym zakładu
  • problemami pozyskiwania energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska
  • konstrukcją zapory oraz urządzeniami i instalacjami, które umożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie
  • możliwościami zatrudnienia
 • do Wisły i Ustronia 5 i 6 grudnia 2011r. , gdzie uczniowie klasy IV F THot odbyli zajęcia w Hotelu Belweder w Ustroniu oraz w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Zapoznali się:
  • działalnością hotelu na rynku, organizacją pracy. recepcją, jednostek mieszkalnych, części gastronomicznej oraz rekreacyjno-sportowej
  • stosowanymi technologiami oraz ofertą usług świadczonych przez hotel.
 • do Krakowa uczniowie klasy IV H TH zapoznali się z:
  • ze strukturą organizacyjną zakładów pracy takich jak: IKEA, Makro, delikatesy Alma
  • z zasadami zatrudnienia, wymogami  kwalifikacyjnymi na dane stanowisko pracy, gospodarka magazynową oraz marketingiem

Uczniowie wszystkich klas uczestniczących w wizytach zawodoznawczych wyrażali głęboką aprobatę dla tej formy rozwijania zainteresowań zawodowych. Ich zdaniem wizyty pozwalają łaczyć wiedzę teoretyczną z praktyczną  oraz poznawać realia rynku pracy. Klasy integrują sie podczas wspólnych zajęć praktycznych.

Uczestnictwo w projektach potwierdzone jest certyfikatami
 

MATEMATYKA NIE JEST TRUDNA - UWIERZ W SIEBIE. MŁODZIEŻOWE UNIWERSYTETY MATEMATYCZNE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Matematyka nie jest trudna. Od stycznia 2011r. w IV Liceum Ogólnokształcącym rusza projekt skierowany do uczniów klas pierwszych ?Młodzieżowe uniwersytety Matematyczne?, Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu III. ?Wysoka jakość systemu oświaty? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. ?Poprawa jakości kształcenia? Poddziałanie 3.3.4.  ?Modernizacja treści i metod kształcenia ? projekty konkursowe? i realizowany jest w partnerstwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.  Projekt Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne? adresowany jest do uczniów klas pierwszych i przewiduje zajęcia wyrównawcze z matematyki w utworzonych dwóch grupach.

Celem tych zajęć będzie wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście obowiązkowej matury z matematyki. Zakres obejmował będzie program gimnazjum i szkoły średniej. Uczniowie zakwalifikowani w projekcie uczestniczyć będą w nim przez trzy lata (od klasy pierwszej do klasy trzeciej). Więcej informacji o projekcie na stronie: www.mum.univ.rzeszow.pl. Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu: mgr Jadwiga Geniec, mgr Wiesława Kawula.


Projekt COMENIUS: W poszukiwaniu zapomnianych bohaterów.

Innowacyjny projekt programu Comenius pod tytułem: "W poszukiwaniu zapomnianych bohaterów" promuje studiowanie literatury i kultury europejskiej oraz korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i mediów w nauczaniu i wychowaniu.