wycieczka wirtualna

Plan działań 2017/2018

PRIORYTET: Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

 

Obszar działania: Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych

 

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Opracowanie planu pracy na rok szkol. 2017/2018.

- opracowanie projektu planu działań

- konsultacje z nauczycielami i uczniami,

- zatwierdzenie planu do realizacji,

Zespół ds. promocji zdrowia:

mgr Danuta Rosiek, mgr Dorota Żelasko, mgr Agnieszka Sułkowska, mgr Barbara Jabłońska

wrzesień

2.

Kampania informacyjna - Zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców z projektem „Szkoła Promująca Zdrowie”.

 - przekazanie informacji o projekcie  przez  wychowawców na zajęciach z wychowawcą i  spotkaniach z rodzicami,

- zapoznanie uczniów  z planem działań projektowych na rok szkolny 2017/2018

-   prowadzenie strony internetowej projektu w formie zakładki na szkolnej stronie internetowej oraz gazetki ściennej.

 

Zespół ds. promocji zdrowia, wychowawcy klas pierwszych

mgr Łukasz Sobuś

wrzesień - listopad

3.

  Międzyszkolny Konkurs Prozdrowotny ‘Zdrowie to Twój Skarb”.

- organizacja XI edycji konkursu

 

mgr Danuta Rosiek, mgr Tadeusz Pietryga, mgr Anna Golonka, mgr Barbara Jabłońska, mgr Jolanta Zapała

marzec - kwiecień

4.

Światowy Dzień Zdrowia,

Światowy Dzień Walki z Rakiem,

Światowy Tydzień Szczepień.

- działania zgodne z wybranym przez WHO obszarem priorytetowym,

- prezentacja multimedialna, gazetka ścienna, audycja radiowęzłowa

 

Zespół ds. promocji zdrowia,

Janina Marcisz - pielęgniarka szkolna

 7 kwiecień,

4 luty

ostatni tydzień kwietnia

5.

Szkolny Klub PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi.

- pozyskanie nowych członków

- organizacja akcji charytatywnych na terenie szkoły

- obchody Światowego Dnia Krwiodawcy i Światowego Dnia Serca

 

mgr Magdalena Stanik, pielęgniarka szkolna, zespół ds. promocji zdrowia

cały rok

(14 czerwiec i ostatnia sobota września)

6.

Szkolenia, prelekcje, spotkania promujące zdrowy styl życia.

- organizacja szkolenia dla członków  zespołu ds. promocji zdrowia,

- organizacja szkoleń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych dotyczących ich zdrowia,

- organizacja spotkań i prelekcji dla uczniów i rodziców

Zespół ds. promocji zdrowia

cały rok

 

Obszar działania: Promocja zasad zdrowego żywienia

 

1

Światowy Dzień Walki z Otyłością,

Światowy Dzień Żywności, Światowy Dzień Wody.

- happening o zdrowym żywieniu, bufet ze zdrowymi przekąskami

- prelekcja dla młodzieży i rodziców,

- prezentacja multimedialna i gazetka ścienna

- lekcje wychowawcze na temat zasad prawidłowego żywienia

- podjęcie starań o zakup dystrybutorów wody pitnej dla uczniów

 

Zespół ds. promocji zdrowia, nauczyciele przedmiotów gastronomicznych, SU, pielęgniarka, 

1 marzec

16 październik,

22 marzec

2

Bufet ze zdrową żywnością.

- sprzedaż zdrowych przekąsek przygotowanych przez uczniów technikum gastronomicznego w czasie happeningów i imprez szkolnych

 

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych, uczniowie technikum gastronomicznego, SU

cały rok  

3.

Konkursy tematyczne.

- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu  i Żywności

mgr Agat Kozyra, mgr Zofia Pławecka, mgr Paweł Dudczyk

październik – styczeń

 

 

Obszar działania: Profilaktyka uzależnień

 

1.

Światowy Dzień Rzucania Palenia i Światowy Dzień bez Tytoniu.

- organizacja happeningu na terenie szkoły, gazetki tematyczne, prezentacje multimedialne na telebimy szkolne,

- lekcje wychowawcze na temat szkodliwości palenia tytoniu

 

mgr Magdalena Stanik, szkolny klub PCK, pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas, pedagodzy i psycholog szkolny

16 listopad,

 31maj

2.

„ Limanowski Głos Profilaktyki”.

- organizacja happeningu  we współpracy z Starostwem Powiatowym w Limanowej w celu przeciwdziałaniu uzależnieniom,  promocji zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, integracji różnych podmiotów środowiska lokalnego w działaniach na rzecz promowania zachowań prozdrowotnych.

Zespół ds. promocji zdrowia, SU, pielęgniarka, pedagog szkolny

czerwiec

3.

Przeciwdziałanie narkomanii.

-  lekcje wychowawcze dotyczące problemu narkomanii

- prelekcje i spotkania

- prezentacja multimedialna, gazetka ścienna

 

Zespół ds. promocji zdrowia,  

nauczyciele ,wychowawcy, pedagodzy szkolni

psycholog szkolny

cały rok

4.

Bezpieczeństwo w sieci.

- kampania informacyjna nt. bezpieczeństwa w Internecie i uzależnienia od Internetu

- obchody Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu

Zespół ds. promocji zdrowia, nauczyciele informatyki, pedagodzy szkolni

7 luty

5.

Zadania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

- realizacja zadań ujętych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym

 

Pedagodzy szkolni ,wychowawcy, nauczyciele , psycholog szkolny, dyrekcja.

cały rok

6

Współpraca z KPP, PPP i PSSE w Limanowej.

- organizacja prelekcji dla uczniów nt. uzależnień

pedagodzy i psycholog szkolny

cały rok

 

 

Obszar działania: Promocja aktywności fizycznej, higieny zdrowia psychicznego i fizycznego oraz bezpiecznego stylu życia

 

1.

Dzień Uśmiechu.

- obchody  Dnia Uśmiechu lub Światowego Dnia Życzliwości

- happening na terenie szkoły

- dzień bez pytania, prelekcja na temat stresu – audycja radiowęzłowa

Samorząd Uczniowski, pedagodzy szkolni

6 październik,

21 listopad

2.

Międzynarodowy Dzień Ziemi.

- akcja „Sprzątanie świata”

- gazetka ścienna, prelekcja

 

mgr Anna Giemza, zespół ds. promocji zdrowia

22 kwiecień

3.

Wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

- organizacja wycieczek turystycznych i krajoznawczych oraz zajęć edukacyjnych w terenie

- wycieczki turystyczne, rajdy, kuligi, ogniska klasowe

- działania drużyny harcerskiej Cichociemni

 

mgr Andrzej Piętoń, wychowawcy klas, koło turystyczne

cały rok

4.

Akcje charytatywne.

- udział w różnych akcjach charytatywnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski, organizacje lokalne i krajowe

opiekunowie SU,

mgr Maria Michura, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas

cały rok

5.

Szkoła w ruchu.

- udział w zawodach sportowych,

- wyjścia na basen, narty, sanki, łyżwy, nordic walking, aerobik organizowane w ramach lekcji wychowania fizycznego

 

nauczyciele WF-u,

 

 

cały rok

6.

Bezpieczna szkoła.

- próbna ewakuacja szkoły

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- dyżury socjalne nauczycieli

- spotkania z przedstawicielami Policji i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – pogadanki, prelekcje

- obchody Światowego Dnia bez Przemocy,

- kontrola i ewentualne dostosowanie stolików do wzrostu uczniów

mgr Robert Papież, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholog szkolny, zespól ds. promocji zdrowia

cały rok, 2 październik

7.

Dzień sportu szkolnego.

- rozgrywki sportowe uczniów i nauczycieli,

- sprzedaż zdrowych przekąsek i napojów w kawiarni „W biegu cafe”

 

Nauczyciele WF-u, wychowawcy klas

maj/ czerwiec

8.

Światowy Dzień AIDS.

- pogadanki, prelekcje tematyczne

- prezentacja multimedialna lub gazetka ścienna

 

Pielęgniarka szkolna

1 grudzień

9.

Bezpieczne wakacje.

- kampania informacyjna – prezentacja multimedialna, gazetka ścienna, lekcje wychowawcze nt. wakacyjnych zagrożeń

Zespół ds. promocji zdrowia

czerwiec

 

                                                                                                                                                        Opracował: Szkolny zespół ds. promocji zdrowia