wycieczka wirtualna

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – jednostka organizacyjna powołana do prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

ODiDZ w ZSNr1 prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

 w zawodach:

-  kucharz

- sprzedawca

- murarz-tynkarz

-  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych