Pedagog szkolny

Pedagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów.


[M. Śnieżyński, Barwy życia, Kraków 1981]
PEDAGODZY SZKOLNI
Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej

Budynek A: mgr Dorota Żelasko
jest do dyspozycji uczniów, rodziców oraz nauczycieli
w godzinach pracy:

Poniedziałek    9.00 : 14.00
Wtorek               8.00 : 12.00
Środa               9.00 : 14.00
Czwartek          8.00 : 13.00
Piątek              9.00 : 14.00

Gabinet pedagoga znajduje się na parterze budynku A Zespołu Szkół Nr 1.


Budynek B: mgr Barbara Jabłońska

Poniedziałek                8.00 : 10.30
Wtorek                        11.45 : 12.45
Środa                         11.00 : 14.30
Czwartek                     9.00 : 11.00
Piątek   9.00 : 10.00; 10.45 : 12.45

Gabinet pedagoga znajduje się na parterze budynku B Zespołu Szkół Nr 1.

Psycholog szkolny

mgr Anna Gaik

Dzień tygodnia:

Budynek:

Godziny pracy:

Poniedziałek

A

9.00 – 15.00

Środa

B

13.15 – 15.15

 

Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny (wg "Encyklopedii pedagogicznej") to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.


Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013r.:

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Informacje dla rodziców

 SZANOWNI RODZICE!

 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Na stronie internetowej znajdziecie Państwo przydatne rady i wskazówki dotyczące wychowania, okresu dorastania, używek oraz inne przydatne informacje.
Informacje dla uczniów


DRODZY UCZNIOWIE!


Zwracajcie się do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. Oferuję Wam pomoc pedagogiczną w zakresie rozwiązywania:

  • problemów szkolnych
  • problemów rodzinnych
  • problemów osobistych

Ponadto na stronie internetowej możecie znaleźć przydatne rady i wskazówki dotyczące Waszego funkcjonowania w szkole. Znajdziecie tam także telefony i adresy, gdzie należy szukać fachowej pomocy, porady w trudnych sytuacjach Waszego życia.

 


Informacje dla nauczycieli

 SZANOWNI NAUCZYCIELE!


Pedagog szkolny oferuje  pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo materiały przydatne w codziennej pracy z młodzieżą jak na przykład scenariusze lekcji wychowawczych, ankiety dla uczniów, przepisy prawne oraz interesujące artykuły.
Dostęp do materiałów po uprzednim zalogowaniu się.