wycieczka wirtualna

Pedagog szkolny

Pedagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów.


[M. Śnieżyński, Barwy życia, Kraków 1981]
PEDAGODZY SZKOLNI
Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej

Budynek A: mgr Dorota Żelasko
jest do dyspozycji uczniów, rodziców oraz nauczycieli
w godzinach pracy:

Poniedziałek    9.00 : 14.00
Wtorek               8.00 : 12.00
Środa               9.00 : 14.00
Czwartek          8.00 : 13.00
Piątek              9.00 : 14.00

Gabinet pedagoga znajduje się na parterze budynku A Zespołu Szkół Nr 1.


Budynek B: mgr Barbara Jabłońska

PONIEDZIAŁEK     10.00-11.00, 11.45-13.45
WTOREK                 8.00-10.00
ŚRODA                     9.00-12.30
CZWARTEK           8.00-10.00
PIĄTEK                   9.00-10.30

                          Gabinet pedagoga znajduje się na parterze budynku B Zespołu Szkół Nr 1.

 

Psycholog szkolny

mgr Anna Gaik

Dzień tygodnia:

Budynek:

Godziny pracy:

Poniedziałek

A

9.00 – 15.00

Środa

B

13.15 – 15.15

 

Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny (wg "Encyklopedii pedagogicznej") to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

 

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły
i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,
szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych
form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Informacje dla rodziców

 SZANOWNI RODZICE!

 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Na stronie internetowej znajdziecie Państwo przydatne rady i wskazówki dotyczące wychowania, okresu dorastania, używek oraz inne przydatne informacje.
Informacje dla uczniów


DRODZY UCZNIOWIE!


Zwracajcie się do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. Oferuję Wam pomoc pedagogiczną w zakresie rozwiązywania:

  • problemów szkolnych
  • problemów rodzinnych
  • problemów osobistych

Ponadto na stronie internetowej możecie znaleźć przydatne rady i wskazówki dotyczące Waszego funkcjonowania w szkole. Znajdziecie tam także telefony i adresy, gdzie należy szukać fachowej pomocy, porady w trudnych sytuacjach Waszego życia.

 


Informacje dla nauczycieli

 SZANOWNI NAUCZYCIELE!


Pedagog szkolny oferuje  pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo materiały przydatne w codziennej pracy z młodzieżą jak na przykład scenariusze lekcji wychowawczych, ankiety dla uczniów, przepisy prawne oraz interesujące artykuły.
Dostęp do materiałów po uprzednim zalogowaniu się.