wycieczka wirtualna

2017/2018

Zostań wolontariuszem!

Powiększ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy.

Zostań wolontariuszem!


 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym  w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Limanowskiego. 

 

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

·     pomocy w nauce,  

·     uczeniu aktywnego spędzania czasu,  

·     wspieraniu rozwoju zainteresowań.  

Ponadto wolontariusz dobrowolnie podejmuje się pomocy    w przygotowywaniu imprez okolicznościowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

 

Korzyści dla wolontariusza:

·     zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,  

·     satysfakcja z pomocy innym,  

·     wzrost umiejętności społecznych,  

·     nabycie nowych umiejętności.  

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 14 rok życia,  są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych  oraz Domu Dziecka z terenu Powiatu Limanowskiego, obejmującego swym zasięgiem gminy:  Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Mszana Dolna, Słopnice, Tymbark, Łukowica, Niedźwiedź.  


Uwaga: Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.  

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt    z pedagogiem szkolnym do dnia 3 listopada 2017r. 

 
 

I Ty możesz uratować życie

Powiększ
Udział w konferencji I Ty możesz uratować życie

16 października 2017r. w ramach realizowanego przez Powiat Limanowski projektu pn. „Bezpieczny Powiat Limanowski”, współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań, w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, zorganizowana została konferencja pn. I Ty możesz uratować życie.

 

Konferencja połączoną była z akcją Bicia Rekordu w RKO, czyli Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej z uwagi na obchodzony w tym dniu “Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”.  Próba pobicia rekordu polegała na  przeprowadzeniu przez jak największą liczbę osób resuscytacji na fantomie w czasie 30 min. Ostatecznie udało się uzyskać wynik 255 osób i 1684 powtórzeń RKO. W ten sposób nowy rekord powiatu limanowskiego w RKO został pobity! 

 

W biciu rekordu, z ogromnym zaangażowaniem, brały udział uczennice klasy 2 F/H naszego zespołu Szkół Nr 1 pod opieką pedagoga szkolnego Doroty Żelasko.

 

Regionalny Program Stypendialny

Powiększ
Uwaga uczniowie ! Ruszyła kolejna edycja Regionalnego Program Stypendialnego.

Wsparcie stypendialne skierowane jest  do uczniów, ze szkół z terenu Województwa Małopolskiego, ze średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż: 4,50 oraz średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Dodatkowe punkty można uzyskać w przypadku, gdy uczeń: 

  1. W  okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości  (*wykaz konkursów i olimpiad w wskazane w wykazie lub przeprowadzone  w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji ).
  2. W okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, był uczestnikiem niestandardowych form kształcenia świadczących o uzdolnieniach ( indywidualny program lub tok nauki, uczestnictwo w zajęciach przewidzianych tokiem studiów)
  3. Zamieszkuje na obszarze wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców
  4. Rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, rodzicom lub opiekunom ucznia ustalono prawo do zasiłku rodzinnego
  5. Jest członkiem rodziny wielodzietnej (posiadających min. 3 dzieci)
  6. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych- 600 zł brutto. 

Wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, który otrzymała stypendium będzie prowadzone przez weryfikację sprawozdań z realizacji jej Indywidualnego Planu Rozwoju. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-20172018

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 będzie można składać w terminie od 27 września do 26 października 2017.

 

Konkurs o korzystaniu z Internetu.

Powiększ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza do udziału w konkursie informatycznym pn. „INTERNET czy naprawdę jest niebezpieczny?”

Celem konkursu jest między innymi wzrost wiedzy na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu mający zapobiegać CYBERPRZEMOCY. Promowanie zachowań pozytywnych i rozwój postaw prospołecznych. Ponadto kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Co więcej zachęcanie do niesienia pomocy innym i przeciwdziałanie przemocy, wyrażanie sprzeciwu dla zachowań w sieci o charakterze przemocowym. 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji multimedialnej  w programie PowerPoint (Microsoft Office) lub Impress (pakiet openoffice.org) o tematyce związanej z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z INTERNETU, zawierającą informacje dla użytkowników chroniące przed CYBERPRZEMOCĄ i innymi niewłaściwymi zachowaniami w sieci. 

 

 

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

W dniu 29.11.2017r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym pt:,,Przeszłość", przedstawionym przez Pana Piotra Ślęzaka -  alpinistę, miłośnika gór i artystę, reprezentującego krakowską firmę „Alpmim Interwencja Artystyczna”.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć  prawdziwą historię, w której bohater opowiada o perypetiach, jakich doświadczał będąc młodym człowiekiem. Towarzyszące mu poczucie braku sensu życia przytłacza go do momentu, w którym odkrywa, że jest coś takiego jak "PRZYSZŁOŚĆ". Przyszłość, przed którą nie ma ucieczki.To jej wizja skłania go do podjęcia decyzji o "poszukiwaniu siebie".

Spektakl miał na celu ukazanie siły pasji i marzeń oraz zachęcenie do samorealizacji. Bohater własnym przykładem pokazał, że mamy wpływ na swoją przyszłość i możemy ją kreować. W finale jednak widz zostaje ostrzeżony, że warunkiem takiej siły jest życie bez uzależnień.

Spektakl miał charakter profilaktyki pozytywnej, pokazuje alternatywy - jak czerpać radość z życia na trzeźwo.

Dzięki nieinwazyjnej i niemoralizującej treści trafił również do tych najbardziej narażonych na dysfunkcje, patologie i zachęcił wszystkich widzów do refleksji.

Spektakl warto było obejrzeć. Spodobał się zarówno młodzieży, jak i  nauczycielom. 

 

 

 

W dniu 1 grudnia  obchodziliśmy Światowy Dzień WALKI Z AIDS.

Na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób. To liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. Światowy Dzień AIDS, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS.

W budynku A i B Naszego Zespołu Szkół, pedagodzy szkolni przy współpracy z Samorządem Uczniowskim przygotowali stoiska profilaktyczne na którym uczniowie rozdawali ulotki tematyczne, a także przypinali Czerwone Kokardki- symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi, nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS.

Obecność Kokardki w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. Warto działać na rzecz jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku – poznając i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu.

Niestety, wiele osób wciąż myśli, że HIV i AIDS ich nie dotyczy. Blisko 90Polaków nigdy nie wykonało testu na obecność wirusa. W powszechnym mniemaniu ta choroba dotyka tylko tych, którzy biorą narkotyki i mają wielu partnerów seksualnych. To prawda, że te czynniki zwiększają ryzyko zakażenia HIV, jednak może się do zdarzyć każdemu z nas - nie musimy być tego świadomi. Pech, chwilowa nieostrożność, niewiedza. Przyczyn jest wiele, dlatego powinniśmy robić badanie na HIV/AIDS regularnie i bez skrępowania. Im wcześniej zdiagnozuje się nosicielstwo HIV, tym wcześniej można będzie się znaleźć pod opieką lekarza i zacząć przyjmować leki. Są one refundowane przez NFZ i, regularnie przyjmowane, przynoszą pożądane  efekty